L’Educació Social en un món global

Un años más el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Cataluña organiza el «Carnaval de blogs» el Día de la Educación Social. Este año ya la 5ª edición.

El #DiaEs es el lunes 2 de octubre. El tema de este año: «Los retos de la educación social en tiempos de la globalización».

CarnavalBlog_CATS

Y, en esta ocasión, para hacerlo diferente, nos han propuesto un intercambio de blogs. Por eso en este blog leeréis el artículo redactado por Profesores de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés.

Y mi artículo podréis leerlo en el blog de la Fundación Pere Tarrés.

*El artículo va primero como originalmente fue escrito, en catalán, y abajo podréis leerlo en español.

 

L’Educació Social en un món global

La globalització és un procés que caracteritza els inicis del segle XXI i comporta una àmplia diversitat de fenòmens, des d’econòmics a mediambientals, des de polítics a culturals. La direcció neoliberal d’una creixent i accelerada mobilitat dels factors de producció, especialment del capital, està generant un món cada cop més polaritzat. Un mercat global amb precaris controls polítics, acompanyat d’unes polítiques d’austeritat que minimitzen la despesa social, està tenint com a conseqüència unes societats més desiguals i fracturades sobre les quals es desenvolupen uns populismes autoritaris que tot i prendre distinta forma segons els països responen a una mateixa causa: el profund malestar que està produint la direcció dominant del pas d’una societat industrial a una postindustrial, d’un món d’estats-nació a un de global. Tot plegat no tan sols està posant en perill el pacte social sobre el qual es van edificar els Estats del Benestar, sinó la mateixa democràcia.

Mentre en el terreny econòmic, globalitzar significa eliminar o reduir fronteres, pel que fa a les persones la situació és la contraria. El món, el primer, s’està omplint de murs, es fronteritza dramàticament, es tanca en una impossible fortalesa que no pot ni podrà impedir la configuració de societats  cada cop més multiculturals. La diversitat cultural no és una opció ideològica, sinó una realitat, que exigeix repensar el monoculturalisme en el qual estem fonamentalment instal·lats. Repensar i portar a la pràctica noves polítiques que permetin fer compatibles la igualtat i la diferència, els drets culturals i els de ciutadania (i els deures és clar) i reconstruir el delicat entramat sobre el qual s’assenta la convivència en societats plurals. Aquests són uns dels principals reptes de futur que tenim plantejats. Si no som capaços de gestionar de manera justa i cohesiva la diversitat cultural, corre perill també la democràcia.

Tres reptes per als educadors i educadores socials

En aquest context els reptes per als educadors i educadores socials són diversos i importants. Ens fixarem en tres.

En primer lloc, han de fer front a la mateixa idea d’intervenció qüestionada en la seva arrel per un ultraliberalisme que fa dels problemes i necessitats socials, afers privats, qüestions individuals. I per poder fer-hi front a certs atacs cal aterrar la nostra acció, molt més,  en el terreny de les evidències. El que fem té un sentit i uns resultats que afecten a la millora de la qualitat de vida de milers de ciutadans i ciutadanes. Però cal començar a demostrar-ho amb fets i dades o, si no, la professió estarà cada cop més indefensa davant les observacions sobre la manca d’impacte del seu servei a la societat. I en quant a això, no ho oblidem, les principals víctimes seran les persones excloses víctimes dels prejudicis i estereotips que, també, es globalitzaran cada vegada més. Cal posar les eines reals que contrarestin la desesperança en el canvi social que genera la part més agressiva del capitalisme globalitzat.

En segon lloc, cal abordar les diferents maneres en les que la globalització afecta a la professió. L’altra globalització possible passa, també, per què l’Educació Social trobi les maneres de fer transcendir la seva acció professional més enllà de l’Estat Espanyol. Trobi la manera de coordinar-se, de fer més front comú amb d’altres professionals del món que treballen en la mateixa direcció. Davant d’una globalització neoliberal forta i unida, cal una globalització social encara més sòlida si hi cap.

I aquí ve el tercer i darrer repte que plantegem, molt lligat als altres dos: Com globalitzar la nostra acció professional quan a pocs llocs més existeix un desenvolupament de la professió (Educació Social) com el que tenim aquí? Com esdevenir un lobby globalitzat pel bé, sobretot, de les persones, col·lectius i societats a les que servim i, per extensió, de la professió? El camí que, com a professió, s’ha seguit a l’estat Espanyol es troba poc replicat arreu del món. Una globalització més social ens exigeix que avancem com a col·lectiu professional i afrontem les nostres pròpies contradiccions ajudant a desenvolupar una professió molt més internacionalitzada en la seva concepció i impacte local i global.

 

 

Professors de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)

 

Traducción:

La Educación Social en un mundo global

La globalización es un proceso que caracteriza los inicios del siglo XXI y conlleva una amplia diversidad de fenómenos, desde económicos a medioambientales, desde políticos a culturales. La dirección neoliberal de una creciente y acelerada movilidad de los factores de producción, especialmente del capital, está generando un mundo cada vez más polarizado. Un mercado global con precarios controles políticos, acompañado de unas políticas de austeridad que minimizan el gasto social, está teniendo como consecuencia unas sociedades más desiguales y fracturadas sobre las que se desarrollan unos populismos autoritarios que a pesar de tomar distinta forma según los países responden a una misma causa: el profundo malestar que está produciendo la dirección dominante del paso de una sociedad industrial a una postindustrial, de un mundo de estados-nación a uno global. Todo ello no sólo está poniendo en peligro el pacto social sobre el que se edificaron los Estados del Bienestar, sino la misma democracia.

Mientras en el terreno económico, globalizar significa eliminar o reducir fronteras, con respecto a las personas la situación es la contraria. El mundo, el primero, se está llenando de muros, se fronteriza dramáticamente, se encierra en una imposible fortaleza que no puede ni podrá impedir la configuración de sociedades cada vez más multiculturales. La diversidad cultural no es una opción ideológica, sino una realidad, que exige repensar el monoculturalismo en el que estamos fundamentalmente instalados. Repensar y llevar a la práctica nuevas políticas que permitan hacer compatibles la igualdad y la diferencia, los derechos culturales y los de ciudadanía (y deberes claro) y reconstruir el delicado entramado sobre el que se asienta la convivencia en sociedades plurales. Estos son unos de los principales retos de futuro que tenemos planteados. Si no somos capaces de gestionar de manera justa y cohesiva la diversidad cultural, corre peligro también la democracia.


Tres retos para los educadores y educadoras sociales

En este contexto los retos para los educadores y educadoras sociales son diversos e importantes. Nos fijaremos en tres.

En primer lugar, tienen que hacer frente a la misma idea de intervención cuestionada en su raíz por un ultraliberalismo respecto de los problemas y necesidades sociales, asuntos privados, cuestiones individuales. Y para poder hacer frente a ciertos ataques hay que aterrizar nuestra acción, mucho más, en el terreno de las evidencias. Lo que hacemos tiene un sentido y unos resultados que afectan a la mejora de la calidad de vida de miles de ciudadanos y ciudadanas. Pero hay que empezar a demostrarlo con hechos y datos o, si no, la profesión estará cada vez más indefensa ante las observaciones sobre la falta de impacto de su servicio a la sociedad. Y en cuanto a esto, no lo olvidemos, las principales víctimas serán las personas excluidas víctimas de los prejuicios y estereotipos que, también, se globalizarán cada vez más. Hay que poner las herramientas reales que contrarresten la desesperanza en el cambio social que genera la parte más agresiva del capitalismo globalizado.

En segundo lugar, hay que abordar las diferentes maneras en las que la globalización afecta a la profesión. La otra globalización posible pasa, también, por qué la Educación Social encuentre las maneras de hacer trascender su acción profesional más allá del Estado Español. Encuentre la manera de coordinarse, de hacer más frente común con otros profesionales del mundo que trabajan en la misma dirección. Ante una globalización neoliberal fuerte y unida, hay una globalización social aún más sólida si cabe.

Y aquí viene el tercer y último reto que planteamos, muy ligado a los otros dos: Cómo globalizar nuestra acción profesional cuando en pocos lugares más existe un desarrollo de la profesión (Educación Social) como el que tenemos aquí. ¿Cómo convertirse en un lobby globalizado por el bien, sobre todo, de las personas, colectivos y sociedades a las que servimos y, por extensión, de la profesión? El camino que, como profesión, se ha seguido en el estado Español se encuentra poco replicado en todo el mundo. Una globalización más social nos exige que avanzamos como colectivo profesional y afrontamos nuestras propias contradicciones ayudando a desarrollar una profesión mucho más internacionalizada en su concepción e impacto local y global.

Jordi Sabater

Miguel Ángel Pulido

Profesores de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universitad Ramon Llull)

Anuncio publicitario

Habla...

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s